جمعه سیزدهم خرداد ۱۳۹۰

معماری بیونیک

 
lروح بخشیدن به ساختمان از تمایلات معماری بیونیک است
lطرفداران بیونیک بر این عقیده هستند که ساختمان باید بتواند زنده بودن خود را القا نماید.
lبیونیک کاران راشاید بتوان به نوعی یکی از حامیان طبیعت دانست .زیرا شعار آنها باز گرداندن زمین به طبیعت و گسشترش شهرها در فضا است. 
از پیشگامان بیونیک میتوان از گرگ لین دانشمند امریکایی متولد 1964 نام برد
lمیتوان از  پاکستون انگلیسی نام برد که از نیلوفرآبی برای ساخت سقف سبک شیشیه ای قصر کریستال پالاس الهام گرفت.
lهمچنین لئوناردو داوینچی ماشین پرنده را از روی بدن خفاش طراحی کرد .
lکالا تراوا ،هانس هولاین و ولف پریکس از معماران سرشناس بیونیک هستند.

   در نهایت مابه این نتیجه رسیدیم که معماری بیونیک در مفهوم به معنای الهام گرفتن از شکل و ساختار طبیعت است ودر ارتباط مستقیم انسان با طبیعت استبه طور کلی به نظر ما بیونیک در واقع دانشی است که مسائل فنی را ازراههای زیستی حل می کند ودر این راستا انسان با استفا ده از معماری به طبیعت که هدف غایی اوست احترام می گذارد.
واین احترام به طبیعت شاید بتواند این پروژه در حال اجرا را ماندگار کندبااینکه امروزه سبک معماری بیونیک گسترش یافته واستقبال از آن در سراسر جهان رو به افزایش است ولی باید به طور کلی به این مسئله توجه داشت که جزء به جزء طبیعت ومحیط زیست اطراف برای هر پروژه ای کار ساده ای نیست وباید کلیه مسائل جغرافیایی ،آب وهوایی ،اقتصادی و ...  را در نظر گرفت
نوشته شده توسط سارا دشت گرد در 11:35 |  لینک ثابت   •