کارآموزی

نحوه تهیه گزارش کارآموزی

به نام خدا

نحوه نگارش و تدوین گزارش کارآموزی

          کلیه دانشجویان رشته معماری که درس کارآموزی را اخذ نموده اند، لازم است حداکثر یک هفته پس از تایید و صدور معرفی نامه به واحد کارآموزی مربوطه ، مراحل ثبت کارآموزی خود را به انجام برسانند. و پس از تهیه موارد زیر، گزارش صحافی شده کارآموزی را به همراه CD فایل های نوشتاری و تصویری مربوطه (WORD, PDF, jpg ) و فرمهای گزارش روزانه و ماهانه تایید شده در محل کارآموزی، جهت بررسی به استاد راهنما ارائه نمایند. بدیهی است گزارش تکراری از طرف دانشجو ، به منزله تقلب محسوب شده و نمره 25/0 به آن تعلق خواهد گرفت. ضمنا کلیه دانشجویان بایستی در جلسات توجیهی شرکت و حداقل 4 مرتبه در طول ترم برای ارائه گزارش کارهای صورت گرفته به استاد راهنما مراجعه نمایند. عدم ارائه گزارش روند پیشرفت کار در طول ترم و یا عدم ارائه گزارش نهایی در روز تحویل به منزله غیبت دانشجو در درس کارآموزی می باشد.

کلیه فرمها به پیوست ارائه شده است.

1.      مشخصات روی جلد کارآموزی:

دانشجویان می بایست با توجه به الگوی ارائه شده در صفحه آخر ، جلد گزارش کارآموزی را با رنگ سرمه ای نقره کوب نمایند.

تذکرات:

الف) تمام مندرجات روی جلد نسبت به دو طرف چپ و راست آن باید کاملا در وسط قرار گیرد.

ب) آرم دانشگاه به طول 5/4 سانتی متر و عرض 5/3 سانتی متر در بالای صفحه قرار گیرد.

2. نحوه تنظیم صفحات داخلی گزارش کارآموزی

1-2) صفحات فرعی

الف) شماره صفحات فرعی به صورت (الف، ب، ج،....) است که  با 5/1 سانتی متر بالاتر از پایین صفحه و کاملا در وسط قرار می گیرد.

ب) اولین صفحه پس از جلد و صفحه سفید (آستر بدرقه) بسم الله الرحمن الرحیم باشد و با شماره فرعی الف شماره گذاری شود.

ج) کلیه مندرجات روی جلد با همان ترتیب فاصله ها و فونت های روی جلد در صفحه (ب) قرار می گیرد.

د) صفحه ج به سپاسگزاری اختصاص می یابد. تیتر سپاسگزاری 10 سانتی متر پایین تر از بالای صفحه و در وسط و با فونت 16 زر نوشته شود.

ح) این صفحه به (( تقدیم به ....)) اختصاص دارد. تیتر (( تقدیم به ....)) با فونت 12 زر و با فاصله از بالا 10 سانتی متر و از سمت راست 15 سانتی متر و از سمت چپ 6/4 سانتی متر باشد. مطالب این قسمت با فونت لوتوس ایتالیک و با طول 5سانتی متر نوشته شود. مطالب این قسمت از 30 کلمه تجاوز نکند.

و) این صفحه به فهرست مطالب اختصاص دارد. تیتر فهرست نسبت به بالای صفحه 10سانتی متر و نسبت به دو طرف صفحه در وسط قرار دارد. و با فونت 12 نوشته می شود. 1 سانتیمتر پایین تر از تیتر فهرست ، با فونت 10 زر کلمات ((عنوان)) و ((صفحه)) نوشته شود. فاصله عنوان تا سمت راست صفحه 3 سانتیمتر و فاصله صفحه تا سمت راست صفحه 18 سانتیمتر باشد. 5/0 سانتیمتر پایین تر از عنوان ، با فونت 14 زر عناوین و شماره صفحات نوشته شود.

2-2) صفحات اصلی:

توالی صفحات اصلی گزارش کارآموزی ، براساس طرح پیشنهادی زیر تنظیم گردد.

تنظیم صفحات اصلی:

 صفحات بایستی به صورت ساده و بدون کادر و یا سر صفحه تایپ شود. در صفحات اصلی طول هر سطر 16 سانتی متر و فاصله سطرها از یکدیگر 1 سانتیمتر در نظر گرفته شود. متن آن با فونت 14 لوتوس و تعداد سطرها در هر صفحه 24 سطر باشد. فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ 3 سانتیمتر ،از سمنت چپ 2 سانتیمتر و از بالای صفحه 3 سانتیمتر، فاصله آخرین خط از پایین صفحه 5/2 سانتیمتر باشد.فاصله شماره صفحه از پایین صفحه 5/1 سانتیمتر و در وسط قرار گیرد.

 

الف) خلاصه گزارش کارآموزی: اولین صفحه اصلی که با شماره 1 مشخص می شود و حداکثر در 2 صفحه با فونت 12 لوتوس تایپ شود.

ب) مقدمه

شامل توضیحات اجمالی در ارتباط با موضوع مورد بررسی و موضوع کارآموزی

ج) فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی

معرفی محل کارآموزی شامل: چارت سازمانی، دامنه فعالیتها، سوابق کاری، تاریخچه شرکت و شرح مختصری از فرایند انجام پروژه ها و ......

( حداقل 6/1 زمان کارآموزی باید به بررسی موارد فوق اختصاص یابد)

د) فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته عملی کار آموز

1.  تشریح فعالیتهای انجام شده در محل کارآموزی و  ارزیابی بخش های مرتبط با رشته عملی کار آموزی

2. امور جاری در دست اقدام

3. برنامه های آینده

4. روشهای جمع آوری اطلاعات و انجام پروژه در کلیه مباحث زیر شامل:

- نظارت

- اجرا

- طراحی

- نقشه کشی

- شناخت مواد و مصالح

- تهیه طرح های هادی و جامع

( حداقل 6/2 زمان کارآموزی باید به بررسی موارد فوق اختصاص یابد)

ه ) فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج

تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری

(فعالیتهایی که کارآموز در محل کارآموزی انجام داده است. که حداقل 6/3 زمان کارآموزی را به خود اختصاص می دهد.)

و) فصل چهارم: مطالعات تکمیلی

ارائه پیشنهادات و راه حل ها و یا تحقیق در مورد یکی از سیستم ها و یا مصالح ساخت ( با هماهنگی استاد راهنما)

ی ) پیوست ها و فهرست منابع و ماخذ

تذکر:

1.      ترتیب نوشتن منابع به ترتیب حروف الفبا باشد

2.      پیوست شامل فرمهای کارآموزی که مهمور به مهر و امضای سرپرست کارآموزی و یا شرکت و سازمان و ... مورد نظر رسیده باشد.

3.      فرم ها شامل کلیه گزارش های هفتگی و ماهانه و فرم پایان دوره کارآموزی می باشد که طبق تاریخ مرتب شده اند.

-        دانشجو می باید  حداکثر تا یک هفته پس از دریافت معرفی نامه به مکان کارآموزی مراجعه نماید.

-        پس از تعیین محل و زمان شروع کارآموزی ، دانشجو باید " فرم خلاصه اطلاعات کارآموری " را به استاد راهنما تحویل دهد.

-        از زمان شروع کارآموزی و در طول ترم می باید به طور مستمر با استاد راهنما در تماس باشد.

-        پس از شروع دوره باید فرم پایان دوره را که مهمور به مهر و امضاء شرکت (سرپرست کارآموزی) رسیده است را به طور جداگانه به استاد راهنما تحویل نمایید.